காதலெனப்படுவது...?

கண்கள் ரெண்டும்‍ சிக்கிமுக்கி
பார்வைகள் மோதிதீப்பொறி எழ‌
இடைவெளி எரித்து
இணைக்கும் காதல்!!!

Wednesday, September 8, 2010

காதல் காலம்


*சுகமுண்டு ஆயிரம்
காதலில் இங்கே

*தனிமையில் துணை வரும்
நினைவுகள் சுகம்
நினைவுகள் பகிரும்
நிமிடங்கள் சுகம்

*இருவருக்கிடையே
இடைவெளி சுகம்
இடைவெளி இல்லா
இறுக்கம் சுகம்

*நினைவுகள் தடுக்கி
விழுவது சுகம்
விளைவாய் வருகிற
விழுப்புண் சுகம்

*சிரிக்கும் போது
சிரிப்பது சுகம்-முகம்
மடியில் புதைத்து
அழுவது சுகம்

*அணைப்பில் அணைந்து
உறங்குதல் சுகம்
விரல் கேசம் கோத  
விழிப்பது சுகம்

*சினம் கொண்டு
திட்டுதல் சுகம்
திட்டுக்கள்  திரும்ப
வாங்கலும் சுகம்

*தனிமையில் புலம்பி
பேசுதல் சுகம்
இணைந்த பின் மௌனம்
இன்னும் சுகம்

*தெரிந்தும் காதல் சொல்ல
வேண்டுதல் சுகம்
வெட்கம் கூடி
சொல்வதும் சுகம்

*அடிக்கடி வருகிற
ஊடல் சுகம்
ஊடல் கடந்த
நாழிகை சுகம்

*காதல் மொழிகள்
பேசுதல் சுகம்
பேசச்சொல்லி கேட்டலும் சுகம்

*படைத்த கவிதைகள்
படிப்பது சுகம்- காதல் கரைத்த
கவிதைகள் புதிதாய்
படைப்பது சுகம்

*கடல்வெளி பரப்பில்
சிறுதுளி நீராய்

தொலைத்திட்ட காதலும் சுகம்

மனவெளி பரப்பில்
பசுமை மங்கா

காதல் காலமும் சுகம்...         

No comments:

Related Posts with Thumbnails